Simulim i testit zyrtar

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një devijim rruge me detyrimin e kthimit djathtas
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon ngushtim të karrexhatës nga krahu i djathtë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron të tregojmë kujdes të veçantë për shkak të pranisë së mundshme të kafshëve shtëpiake në karrexhatë
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është në fuqi nga ora 8:00 deri në 20:00
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon të qarkullojnë vetëm mjete me rimorkio për transport lëndësh eksplozive
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që rruga drejt bëhet me një sens lëvizjeje (sens unik)
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një vendkalim biçikletash
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsitë e rezervuara për autobusët e transportit publik
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që drejtuesit e mjeteve që janë në karrexhatën me katër korsi duhet të jenë të kujdesshëm në kalimin e kryqëzimit
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Vijat drejtuese në kryqëzim si në figurë, për t?u kthyer djathtas, duhet t?i lëmë në të djathtën tonë
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga shtatë korsi
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në semaforin me tri drita është i lejuar kalimi kur është e ndezur drita e verdhë që pulson, duke treguar shumë kujdes dhe duke ulur shpejtësinë
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh vlerën maksimale të peshës së treguar në lejeqarkullimin e mjetit
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Kur fushëpamja është e kufizuar, duhet ngadalësuar shpejtësia e lëvizjes
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon mjetin në figurë të kryej manovrën e parakalimit, duke e kapërcyer vijën gjatësore
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me tri karrexhata, karrexhata e mesit si gjithmonë është me një sens lëvizjeje
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë e djathta e mjetit N është e zënë nga mjetet B dhe C
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N kalon pas mjetit A, sepse mjeti A është në të djathtë të tij
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P duhet t?i japë përparësi mjeteve T dhe G
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B e kalon i pari kryqëzimin
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Automjetet me gjendje teknike të keqe, me goma shumë të konsumuara, e me mangësi të dukshme të pajimeve e sistemeve funksionale nuk lejohet të qarkullojnë në autostrada
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Airbagu aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqendrimit dhe të vëmendjes në drejtim
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Autostrada është një rrugë ku lejohet të vazhdosh në drejtim te kundërt në fluksin normal të trafikut, vetëm për një pjesë të shkurtër
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me shpejtësi deri ne 50 km/orë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është vendosur në karrexhatat interurbane (ndërqytetëse) dhe ndan rrymat e trafikut
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet në fundin e një autostrade
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë të mbyllur për qarkullimin e mjeteve
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lajmëron drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një poligon për qitje
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsi të rezervuar vetëm për qarkullimin e mjeteve të transportit të mallrave
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon adresën e komandës së forcave ushtarake të atij rajoni
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një pengesë për të sinjalizuar punime në vazhdim në kantieret rrugore
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur, në rrugët malore, poshtë sinjalit "RËNIE MASIVE", tregon fillimin e rrezikut
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një makine në veprim për pastrimin e borës
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë, kur llamba mbi te cilën ?sht? vendosur ndizet, tregon që bateria është komplet e shkarkuar
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) nuk lejohen të përdoren në rrugët interurbane nëse ato janë me një korsi për çdo sens lëvizje
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi pezullohet për shkeljeje të përsëritur brenda vitit kur nuk respektohet e drejta e përparësisë
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë zhvendosja anësore e mjetit nga krahu i rrotës që bllokohet e para
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i aftësisë së bllokimit të mjetit (e frenave të dorës)