Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron disa kthesa të rrezikshme te njëpasnjëshme, nga të cilat e para është djathtas
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron vështirësinë në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe për biçikletat dhe ciklomotorët
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrezikshëm
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin me shpejtësi 30 km/orë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të përsëritet në format të vogël para dhe pas çdo kryqëzimi për të treguar vazhdimin e rrugës kryesore
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Vija gjatësore e pandërprerë e mesit të karrexhatës, lejon kryerjen e parakalimit, por pa e shkelur atë, kur këtë manovër e lejojnë rregullat dhe sinjalet e qarkullimit
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një korsi ngadalësimi për të dalë nga rruga
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të shoqërohet me sinjalin vertikal Nr.41 "Ndalo dhe jep përparësi"
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Kur në semafor ndizet drita jeshile mundemi vetëm të vazhdojmë lëvizjen drejt
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore tregon se duhet ndaluar lëvizja, nëse jemi duke u afruar në kryqëzim
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e dritave pulsuese të verdha
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë jemi në një karrexhatë me dy sense lëvizje
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Ne situatën e paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: B, H, C
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P, për lëvizjen drejtë të tij, i jep përparësi mjetit A
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet T dhe C kalojnë njëkohësisht
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C dhe V, mund të kalojnë njëkohësisht
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të zvogëlojë shpejtësinë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit edhe personat me gjatësi trupore më të vogël se 135 cm, të vërtetuar me dokument njohje
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë zbehtësi, djersë të ftohta, gjendje e tensionuar, rrahje të zemrës të dobëta por të shpeshta
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Rrugët urbane dytësore kanë kryqëzime në nivel
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve rimorkiot
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se është një sinjal tregues në autostradë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në rrugët rurale
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon mjetet "TAKSI" të përdorin korsinë e krahut të majtë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon drejtim të detyrueshëm për kamionët
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një vend qëndrimi për autovetura të shërbimit publik
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë vendosen në tunelet me një sens lëvizje
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "NDALIM QARKULLIMI", ndalon qarkullimin vetëm te gjysmërimorkiove
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron që kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë, në kryqëzim duhet të kthehen në drejtimin e treguar
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Një vend parkim i autorizuar kërkon që të lëmë pushim mjetin vetëm në vendet që janë bosh dhe të përcaktuara për parkim
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Gjatë pushimit në rastet kur nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë të paktën një metër për kalimtarët
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut kur mendojmë se mjeti që është pas nesh, nuk ruan distancën e sigurisë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen vetëm motomjete me cilindrat mbi 600 cc
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje ndikon pozitivisht rritja e presionit të fryrjes së gomave
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Një frenim jo i mirë ose i ç' ekuilibruar mund të shkaktohet nga ndonjë defekt ne sistemin e frenimit